Polityka prywatności i cookies

WPROWADZENIE

Niniejszy dokument zawiera politykę prywatności i politykę plików cookies Novaris Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i informuje o zasadach oraz sposobach przetwarzania danych osobowych i informacji pochodzących od użytkowników strony internetowej www.novaris.pl oraz używających formularza kontaktowego: kandydatów do zatrudnienia, osób zainteresowanych podjęciem współpracy lub ofertą usług świadczonych przez Novaris Sp. z o.o.

Polityka prywatności została sporządzona w języku polskim, angielskim i ukraińskim w jedno-brzmiących egzemplarzach. W przypadku wątpliwości co do treści postanowień, wiążąca będzie wersja polska polityki prywatności i polityki plików cookies.

Wątpliwości dotyczące polityki prywatności i polityki plików cookies Novaris Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie można zgłaszać pod adresem iod@novaris.pl

§ 1 DEFINICJE

ADMINISTRATOR – NOVARIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Brązownicza 13/28, 01-929 Warszawa, posiadająca nadany numer KRS: 000310214 oraz NIP: 1181959243.

UŻYTKOWNIK osoba fizyczna korzystająca ze strony internetowej www.novaris.pl, a także korzystający z formularza kontaktowego: kandydat do zatrudnienia, osoba zainteresowana podjęciem współpracy lub ofertą usług świadczonych przez Novaris Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

SERWIS – strona internetowa NOVARIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zamieszczona pod adresem http://www.novaris.pl 

SERWIS ZEWNĘTRZNY – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora.

DANE OSOBOWE –  informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość danej osoby fizycznej.

RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ZGODA – zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli (w formie oświadczenia lub działania potwierdzającego) w przedmiocie przyzwolenia na przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących tej osoby.

URZĄDZENIE – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp i korzysta z Serwisu.

COOKIES (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika do uzyskania dostępu i korzystania z Serwisu.

§ 2 DANE OSOBOWE

.  1. Podanie Administratorowi swoich Danych Osobowych jest dobrowolne i uwzględnia jedynie niezbędne dane osobowe.
2. Gromadzenie Danych Osobowych przez Administratora następuje od momentu, gdy Użytkownik Administratorowi przekaże zestaw swoich Danych Osobowych zawartych w      formularzu kontaktowym lub w inny sposób. Uzyskane Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora, Administrator nie wykorzystuje Danych Osobowych w celach innych niż      przewidziane przepisami prawa, a Dane Osobowe nie są przekazywane, sprzedawane ani udostępniane innym osobom, podmiotom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za Zgodą      osoby, której Dane Osobowe dotyczą oraz w przypadkach, gdy jest to konieczne do realizacji celu, dla którego te Dane Osobowe zostały zgromadzone i są przetwarzane. Dane      Osobowe są bezpieczne w sensie fizycznym – Administrator stosuje dostępne na rynku efektywne zabezpieczenia technologiczne, w tym: oprogramowanie antywirusowe,      bezpieczne serwery, ograniczony dostęp      do danych oraz bezpieczne protokoły szyfrowanej transmisji danych (SSL).
3. Naruszenie ochrony Danych Osobowych – jeżeli Administrator przypadkowo lub niezgodnie z prawem zniszczy, utraci, zmodyfikuje, ujawni lub udostępni Dane Osobowe, wtedy ma      miejsce naruszenie ochrony Danych Osobowych.  W takich przypadkach Administrator poinformuje:
     a)  Użytkownika, którego Dane Osobowe dotyczą – jeśli ryzyko naruszenia praw i wolności Administrator oszacuje jako wysokie – niezwłocznie,
     b)  organ nadzorczy – jeśli Administrator oceni, że mogło (z prawdopodobieństwem większym niż niskie) dojść do naruszenia praw lub wolności osób fizycznych – niezwłocznie, w            miarę możliwości technicznych, nie później niż w terminie 72 godzin w dni robocze 
4. Przekazanie danych osobowych – zgodnie z RODO Dane Osobowe Użytkowników Administrator może przekazywać biuru rachunkowo-księgowemu, z którym współpracuje,      Państwowej Inspekcji Pracy w trakcie prowadzonej kontroli oraz podmiotom, z którymi Spółka zawarła umowy o świadczenie usług (umowy outsourcingowe), a także innym      podmiotom, które z mocy prawa mogą uzyskać dostęp do Danych Osobowych.
5. RODO przewiduje sześć zasad przetwarzania Danych Osobowych:
     a)  zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości – co oznacza, że Administrator  przetwarza Dane Osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa, a o wszystkich            kwestiach z tym związanych informuje wyczerpująco prostym i zrozumiałym językiem;
     b)  zasada minimalizacji i adekwatności Danych Osobowych – Administrator przetwarza tylko te Dane Osobowe, które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować cel lub cele            przetwarzania Danych Osobowych;
     c)  zasada prawidłowości Danych Osobowych – Administrator dba, aby Dane Osobowe, które są przetwarzane, były zgodne z prawdą, aktualne i dokładne. Dlatego Administrator            prosi, aby co jakiś czas Użytkownicy, których Dane Osobowe są przetwarzane sprawdzały i zaktualizowały swoje Dane Osobowe, a także informowały Administratora o wszelkich            zmianach swoich Danych Osobowych;
     d)  zasada ograniczenia celu oraz przechowywania przetwarzanych Danych Osobowych – Dane Osobowe są zbierane jedynie w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu,            którego Administrator nie mogłaby osiągnąć w inny sposób. Administrator przechowuje Dane Osobowe w taki sposób, który umożliwia identyfikację Użytkownika, którego Dane            Osobowe dotyczą, a Dane Osobowe są przetwarzane tylko tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla którego Administrator je pozyskała (chyba, że do dalszego            przetwarzania Administratora zobowiązują przepisy prawa);
     e)  zasada integralności i poufności Danych Osobowych – Administrator zapewnia takie rozwiązania informatyczne i organizacyjne, dzięki którym Dane Osobowe, które są            przetwarzane, są bezpieczne; oznacza to, że Administrator chroni Dane Osobowe przed ich niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą,            zniszczeniem lub uszkodzeniem;
     f)  zasada rozliczalności – Administrator podjął działania w celu wykazania, że w odniesieniu do Danych Osobowych Administrator działa zgodnie z przepisami prawa i uwzględnia            ochronę Danych Osobowych przy korzystaniu z Serwisu.
6. Administrator przetwarza Dane Osobowe przez czas, jaki jest niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania. Konkretny okres zależy od sytuacji Użytkownika, którego Dane Osobowe      dotyczą:
     a)  Użytkownik przekazał Administratorowi swoje Dane Osobowe, ale nie została zawarta pomiędzy Administratorem a tym Użytkownikiem jakkolwiek umowa o zatrudnienie lub            umowa o współpracy – wówczas będzie to okres kończący się z upływem dnia 31 grudnia przypadającego po 3 latach od daty przekazania Administratorowi Danych Osobowych;            w przypadku, kiedy Użytkownik ponownie wypełnia formularz kontaktowy lub aktualizuje swoje Dane Osobowe, to wówczas następuje ponowne rozpoczęcie biegu okresu, o            którym mowa w zdaniu poprzedzającym;
     b)  Użytkownik przekazał Administratorowi swoje Dane Osobowe i została zawarta pomiędzy Administratorem a tym Użytkownikiem umowa o zatrudnienie lub umowa o współpracy            – wówczas będzie to okres kończący się z upływem dnia 31 grudnia przypadającego po 3 latach od daty zakończenia zatrudnienia tego Użytkownika przez Administratora lub od            daty rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy o współpracy zawartej przez Użytkownika i Administratora.
7. Inspektor Ochrony Danych – Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, który dba o zapewnienie i odpowiada za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych u      Administratora i który chętnie odpowie, z zachowaniem poufności, na wszystkie pytania, ponieważ priorytetem dla Administratora jest bezpieczeństwo Danych Osobowych      Użytkowników.
8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
     e-mailem: iod@novaris.pl
     pocztą na adres:
     Inspektor Ochrony Danych
     NOVARIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Brązownicza 13/28, 01-929 Warszaw

9. Kontakt – jest możliwy kontakt:
     a)  z Administratorem przez kontakt telefoniczny z konsultantami lub pracownikami biura Administratora, jeśli dotyczy to złożenia dyspozycji w zakresie Danych Osobowych,
     b)  z Inspektorem Ochrony Danych, jeżeli dotyczy to sposobu lub zakresu, w jaki Administrator przetwarza posiadane Dane Osobowe (por. pkt 8 powyżej),
     c)  z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli dotyczy to wniesienia skargi na to, jak przetwarzane są przez Administratora Dane Osobowe.

     Wszelkie pytania i wątpliwości oraz zgłoszenia i sprzeciwy związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora należy kierować na adres e-mail: iod@novaris.pl lub
     kontaktując się telefonicznie z biurem Administratora. Jeśli Użytkownik podejrzewa, że jego Dane Osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO, to może wnieść skargę do organu
     nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w sposób wskazany na stronie internetowej tego organu nadzorczego pod adresem www.uodo.gov.pl
1. Podanie Administratorowi swoich Danych Osobowych jest dobrowolne i uwzględnia jedynie niezbędne dane osobowe.
2. Gromadzenie Danych Osobowych przez Administratora następuje od momentu, gdy Użytkownik Administratorowi przekaże zestaw swoich Danych Osobowych zawartych w formularzu kontaktowym lub w inny sposób. Uzyskane Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora, Administrator nie wykorzystuje Danych Osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa, a Dane Osobowe nie są przekazywane, sprzedawane ani udostępniane innym osobom, podmiotom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za Zgodą osoby, której Dane Osobowe dotyczą oraz w przypadkach, gdy jest to konieczne do realizacji celu, dla którego te Dane Osobowe zostały zgromadzone i są przetwarzane. Dane Osobowe są bezpieczne w sensie fizycznym – Administrator stosuje dostępne na rynku efektywne zabezpieczenia technologiczne, w tym: oprogramowanie antywirusowe, bezpieczne serwery, ograniczony dostęp do danych oraz bezpieczne protokoły szyfrowanej transmisji danych (SSL).
3. Naruszenie ochrony Danych Osobowych – jeżeli Administrator przypadkowo lub niezgodnie z prawem zniszczy, utraci, zmodyfikuje, ujawni lub udostępni Dane Osobowe, wtedy ma miejsce naruszenie ochrony Danych Osobowych.  W takich przypadkach Administrator poinformuje:
     a)  Użytkownika, którego Dane Osobowe dotyczą – jeśli ryzyko naruszenia praw i wolności Administrator oszacuje jako wysokie –           niezwłocznie,
     b)  organ nadzorczy – jeśli Administrator oceni, że mogło (z prawdopodobieństwem większym niż niskie) dojść do naruszenia praw lub wolności osób fizycznych – niezwłocznie, w miarę możliwości technicznych, nie później niż w terminie 72 godzin w dni robocze 
4. Przekazanie danych osobowych – zgodnie z RODO Dane Osobowe Użytkowników Administrator może przekazywać biuru rachunkowo-księgowemu, z którym współpracuje, Państwowej Inspekcji Pracy w trakcie prowadzonej kontroli oraz podmiotom, z którymi Spółka zawarła umowy o świadczenie usług (umowy outsourcingowe), a także innym podmiotom, które z mocy prawa mogą uzyskać dostęp do Danych Osobowych.
5. RODO przewiduje sześć zasad przetwarzania Danych Osobowych:
     a)  zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości – co oznacza, że Administrator przetwarza Dane Osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa, a o wszystkich kwestiach z tym związanych informuje wyczerpująco prostym i zrozumiałym językiem;
     b)  zasada minimalizacji i adekwatności Danych Osobowych – Administrator przetwarza tylko te Dane Osobowe, które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować cel lub cele przetwarzania Danych Osobowych;
     c)  zasada prawidłowości Danych Osobowych – Administrator dba, aby Dane Osobowe, które są przetwarzane, były zgodne z prawdą, aktualne i dokładne. Dlatego Administrator prosi, aby co jakiś czas Użytkownicy, których Dane Osobowe są przetwarzane sprawdzały i zaktualizowały swoje Dane Osobowe, a także informowały Administratora o wszelkich zmianach swoich Danych Osobowych;
     d)  zasada ograniczenia celu oraz przechowywania przetwarzanych Danych Osobowych – Dane Osobowe są zbierane jedynie w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu, którego Administrator nie mogłaby osiągnąć w inny sposób. Administrator przechowuje Dane Osobowe w taki sposób, który umożliwia identyfikację Użytkownika, którego Dane  Osobowe dotyczą, a Dane Osobowe są przetwarzane tylko tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla którego Administrator je pozyskała (chyba, że do dalszego przetwarzania Administratora zobowiązują przepisy prawa);
     e)  zasada integralności i poufności Danych Osobowych – Administrator zapewnia takie rozwiązania informatyczne i organizacyjne, dzięki którym Dane Osobowe, które są przetwarzane, są bezpieczne; oznacza to, że Administrator chroni Dane Osobowe przed ich niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;
     f)  zasada rozliczalności – Administrator podjął działania w celu wykazania, że w odniesieniu do Danych Osobowych Administrator działa zgodnie z przepisami prawa i uwzględnia ochronę Danych Osobowych przy korzystaniu z Serwisu.
6. Administrator przetwarza Dane Osobowe przez     czas, jaki jest niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania. Konkretny okres zależy od sytuacji     Użytkownika, którego Dane Osobowe dotyczą:
     a)  Użytkownik przekazał Administratorowi swoje Dane Osobowe, ale nie została zawarta pomiędzy Administratorem a tym Użytkownikiem jakkolwiek umowa o zatrudnienie lub umowa o współpracy – wówczas będzie to okres kończący się z upływem dnia 31 grudnia przypadającego po 3 latach od daty przekazania Administratorowi Danych Osobowych; w przypadku, kiedy Użytkownik ponownie wypełnia formularz kontaktowy lub aktualizuje swoje Dane Osobowe, to wówczas następuje ponowne rozpoczęcie biegu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym;
     b)  Użytkownik przekazał Administratorowi swoje Dane Osobowe i została zawarta pomiędzy Administratorem a tym Użytkownikiem umowa o zatrudnienie lub umowa o współpracy – wówczas będzie to okres kończący się z upływem dnia 31 grudnia przypadającego po 3 latach od daty zakończenia zatrudnienia tego Użytkownika przez Administratora lub od daty rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy o współpracy zawartej przez Użytkownika i Administratora.
7. Inspektor Ochrony Danych – Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, który dba o zapewnienie i odpowiada za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych u Administratora i który chętnie odpowie, z zachowaniem poufności, na wszystkie pytania, ponieważ priorytetem dla Administratora jest bezpieczeństwo Danych Osobowych Użytkowników.
8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
     e-mailem: iod@novaris.pl
     pocztą na adres:
     Inspektor Ochrony Danych
     NOVARIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,     adres: ul. Brązownicza 13/28, 01-929 Warszaw

9. Kontakt – jest możliwy kontakt:
     a)  z Administratorem przez kontakt telefoniczny z konsultantami lub pracownikami biura Administratora, jeśli dotyczy to złożenia           dyspozycji w zakresie Danych Osobowych,
     b)  z Inspektorem Ochrony Danych, jeżeli dotyczy to sposobu lub zakresu, w jaki Administrator przetwarza posiadane Dane Osobowe (por. pkt 8 powyżej),
     c)  z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli dotyczy to wniesienia skargi na to, jak przetwarzane są przez           Administratora Dane Osobowe.

     Wszelkie pytania i wątpliwości oraz zgłoszenia i sprzeciwy związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora należy kierować na adres e-mail: iod@novaris.pl lub kontaktując się telefonicznie z biurem Administratora. Jeśli Użytkownik podejrzewa, że jego Dane Osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO, to może wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w sposób wskazany na stronie internetowej tego organu nadzorczego pod adresem www.uodo.gov.pl

§  3 CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – to realizacja procesów rekrutacyjnych kandydatów do zatrudnienia i osób zainteresowanych podjęciem współpracy oraz realizacja zamierzenia biznesowego wobec osób zainteresowanych ofertą usług świadczonych przez Novaris Sp. z o.o., które w tym przedmiocie kontaktują się z Administratorem, a także zapewnienie i prowadzenie komunikacji z Użytkownikiem, w tym odpowiadanie na zapytania z formularzy kontaktowych oraz przy wykorzystaniu wiadomości poczty elektronicznej (e-mail) pracowników i współpracowników Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO).

§  4 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH – dostęp do Danych Osobowych mogą uzyskać podmioty działające w imieniu lub na zlecenie Administratora. W wyjątkowych sytuacjach – przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa – Administrator może być zobowiązany do udostępnienia Danych Osobowych również organom administracji publicznej i organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości (np. Policji, prokuraturze, sądom).

§ 5 PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH – Dane Osobowe będą przechowywane w celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku pozyskania Danych Osobowych na podstawie Zgody przetwarzanie odbywa się do czasu cofnięcia Zgody przez Użytkownika.

§ 6 UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA – RODO przyznaje Użytkownikowi uprawnienia związane z przetwarzaniem jego Danych Osobowych, a wśród nich prawo do:

  1. Prawo dostępu do Danych Osobowych
        Użytkownik jako osoba, której Dane Osobowe dotyczą ma prawo otrzymać od Administratora informację o tym, czy przetwarza jej dane osobowe, a także: 
        a)  dlaczego Administrator przetwarza te Dane Osobowe;
    b)  jakie typy danych Administratora przetwarza;
    c)  jakim odbiorcom lub kategoriom odbiorców Administrator ujawniła lub może ujawnić dane;
    d)  jak długo Administrator zamierza (o ile można to określić) przetwarzać dane albo na podstawie jakich kryteriów można ustalić ten okres.
2. Prawo do sprostowania lub uzupełnienia Danych Osobowych
    Użytkownik może żądać, aby Administrator niezwłocznie sprostował jego nieprawidłowe Dane Osobowe lub uzupełniła niekompletne Dane Osobowe. 
3. Prawo do usunięcia Danych Osobowych (prawo do „bycia zapomnianym”)
    Użytkownik, którego Dane Osobowe dotyczą może żądać, aby Administrator usunął jego Dane Osobowe, gdy:
    a)  nie są one już niezbędne, aby zrealizować cel, dla którego Administrator je zebrał,
    b)  nie były one przetwarzane zgodnie z RODO lub innymi przepisami prawa.
    Użytkownik, który chce, by usunąć jego Dane Osobowe, może złożyć Administratorowi wniosek, w którym określi swoje żądania, a Administrator uwzględni je, gdy – w ocenie     Administratora – nie będzie prawnie uzasadnionych podstaw, by kontynuować przetwarzanie tych Danych Osobowych. 
    Jeżeli Administrator usunie Dane Osobowe Użytkownika tego żądającego, wtedy Administrator będzie uprawniony zachować informacje o tym, na czyj wniosek to usunięcie zostało     dokonane.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych
    Użytkownik, którego Dane Osobowe dotyczą może żądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie jego Danych Osobowych, co może dotyczyć następujących sytuacji:
    a)  Użytkownik ten wskaże, że Dane Osobowe, które Administrator przetwarza nie są prawidłowe – wówczas Administrator sprawdzi, czy Dane Osobowe są prawidłowe i zaproponuje           ich korektę.
    b)  Użytkownik ten uważa, że Administrator przetwarza Dane Osobowe niezgodnie z prawem i żąda, aby Administrator ograniczył ich wykorzystanie – Administrator ograniczy           przetwarzanie takich Danych Osobowych, oznaczy właściwe Dane Osobowe i nie usunie ich do czasu, gdy tenże Użytkownik odwoła swoje żądanie ograniczenia.
    c)  Administrator nie potrzebuje już Danych Osobowych, by osiągnąć zamierzony cel, ale Użytkownik, którego Dane Osobowe dotyczą sprzeciwia się usunięciu tych Danych           Osobowych, gdyż potrzebuje ich, aby dochodzić lub bronić swoich roszczeń – wówczas Administrator poprosi o wskazanie zakresu Danych Osobowych, które są potrzebne temu           Użytkownikowi i przewidywanego okresu ich dalszego przechowywania (o ile da on się określić).
    d)  Użytkownik ten chce złożyć sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją (gdy Administrator przetwarza Dane Osobowe na podstawie uzasadnionego interesu           Administratora) – Administrator przenalizuje sytuację i zaproponuje Użytkownikowi, aby wskazał określony cel, któremu się sprzeciwia.
    Uwaga: Mogą zdarzyć się sytuacje, gdy Administrator będzie dalej przetwarzać Dane Osobowe, pomimo żądania Użytkownika, którego Dane Osobowe dotyczą, aby ograniczyć     przetwarzanie jego Danych Osobowych – dotyczyć to może w szczególności sytuacji, gdy Administrator będzie ustalać, dochodzić, egzekwować lub bronić się przed roszczeniami.
5. Prawo do przenoszenia Danych Osobowych
    Każdy Użytkownik, którego Dane Osobowe dotyczą ma prawo przenieść swoje Dane Osobowe – wówczas te Dane Osobowe Administrator przekaże bezpośrednio Użytkownikowi,     który o nie wnioskuje, aby mógł on przenieść je do innego podmiotu. Dane Osobowe Administrator przekaże w sposób zaszyfrowany.
6. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
    Użytkownik, którego Dane Osobowe dotyczą może sprzeciwić się przetwarzaniu przez Administratora swoich Danych Osobowych, jeśli Administrator realizuje to przetwarzanie w     oparciu o Administratora prawnie uzasadniony interes. Użytkownik powinien każdorazowo wskazać, jaki konkretnie sprzeciw składa, np. sprzeciw wobec marketingu usług     Administratora powoduje, że Administrator przestaje prowadzić jakiekolwiek działania marketingowe, w tym przygotowywać i prezentować oferty, dla Użytkownika zgłaszającego     sprzeciw. 
1. Prawo dostępu do Danych Osobowych
       Użytkownik jako osoba, której Dane Osobowe dotyczą ma prawo otrzymać od Administratora informację o tym, czy przetwarza jej dane osobowe, a także: 
     a)  dlaczego Administrator przetwarza te Dane Osobowe;
    b)  jakie typy danych Administratora przetwarza;
    c)  jakim odbiorcom lub kategoriom odbiorców Administrator ujawniła lub może ujawnić dane;
    d)  jak długo Administrator zamierza (o ile można to określić) przetwarzać dane albo na podstawie jakich kryteriów można ustalić ten okres.
2. Prawo do sprostowania lub uzupełnienia Danych Osobowych
    Użytkownik może żądać, aby Administrator niezwłocznie sprostował jego nieprawidłowe Dane Osobowe lub uzupełniła niekompletne Dane Osobowe. 
3. Prawo do usunięcia Danych Osobowych (prawo do „bycia zapomnianym”)
    Użytkownik, którego Dane Osobowe dotyczą może żądać, aby Administrator usunął jego     Dane Osobowe, gdy:
    a)  nie są one już niezbędne, aby zrealizować cel, dla którego Administrator je zebrał,
    b)  nie były one przetwarzane zgodnie z RODO lub innymi przepisami prawa.
    Użytkownik, który chce, by usunąć jego Dane Osobowe, może złożyć Administratorowi     wniosek, w którym określi swoje żądania, a Administrator uwzględni je, gdy – w ocenie Administratora – nie będzie prawnie     uzasadnionych podstaw, by kontynuować przetwarzanie tych Danych Osobowych. 
    Jeżeli Administrator usunie Dane Osobowe Użytkownika tego żądającego, wtedy Administrator będzie uprawniony zachować     informacje o tym, na czyj wniosek to usunięcie zostało dokonane.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych
    Użytkownik, którego Dane Osobowe dotyczą może żądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie jego Danych Osobowych, co może dotyczyć następujących sytuacji:
    a)  Użytkownik ten wskaże, że Dane Osobowe, które Administrator przetwarza nie są prawidłowe – wówczas Administrator sprawdzi, czy Dane Osobowe są prawidłowe i zaproponuje ich korektę.
    b)  Użytkownik ten uważa, że Administrator przetwarza Dane Osobowe niezgodnie z prawem i żąda, aby Administrator ograniczył ich wykorzystanie – Administrator ograniczy przetwarzanie takich Danych Osobowych, oznaczy właściwe Dane Osobowe i nie usunie ich do czasu, gdy tenże Użytkownik odwoła swoje żądanie ograniczenia.
    c)  Administrator nie potrzebuje już Danych Osobowych, by osiągnąć zamierzony cel, ale Użytkownik, którego Dane Osobowe dotyczą sprzeciwia się usunięciu tych Danych Osobowych, gdyż potrzebuje ich, aby dochodzić lub bronić swoich roszczeń – wówczas Administrator poprosi o wskazanie zakresu Danych Osobowych, które są potrzebne temu Użytkownikowi i przewidywanego okresu ich dalszego przechowywania (o ile da on się określić).
    d)  Użytkownik ten chce złożyć sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją (gdy Administrator przetwarza Dane Osobowe na podstawie uzasadnionego interesu Administratora) – Administrator przeanalizuje sytuację i zaproponuje Użytkownikowi, aby wskazał określony cel, któremu się sprzeciwia.
    Uwaga: Mogą zdarzyć się sytuacje, gdy Administrator będzie dalej przetwarzać Dane Osobowe, pomimo żądania Użytkownika,     którego Dane Osobowe dotyczą, aby ograniczyć przetwarzanie jego Danych Osobowych – dotyczyć to może w szczególności sytuacji, gdy Administrator będzie ustalać, dochodzić, egzekwować lub bronić się przed roszczeniami.
5. Prawo do przenoszenia Danych Osobowych
    Każdy Użytkownik, którego Dane Osobowe dotyczą ma prawo przenieść swoje Dane Osobowe – wówczas te Dane Osobowe Administrator przekaże bezpośrednio Użytkownikowi, który o nie wnioskuje, aby mógł on przenieść je do innego podmiotu. Dane Osobowe Administrator przekaże w sposób zaszyfrowany.
6. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
    Użytkownik, którego Dane Osobowe dotyczą może sprzeciwić się przetwarzaniu przez Administratora swoich Danych Osobowych, jeśli Administrator realizuje to przetwarzanie w oparciu o Administratora prawnie uzasadniony interes. Użytkownik powinien każdorazowo wskazać, jaki konkretnie sprzeciw składa, np. sprzeciw wobec marketingu usług Administratora powoduje, że Administrator przestaje prowadzić jakiekolwiek działania marketingowe, w tym przygotowywać i prezentować oferty, dla Użytkownika zgłaszającego sprzeciw. 

§ 7 ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH obejmuje następujące informacje:

         a)  imię albo imiona i nazwisko;
     b)  inne dane identyfikacyjne: płeć, stan cywilny, numer PESEL, numer identyfikacji podatkowej (NIP); data i miejsce urodzenia, adres 1. 1. 1. 1. 1. korespondencyjny, zamieszkania           oraz zameldowania, e-mail, numer telefonu stacjonarnego/komórkowy;
     c)  wykształcenie;
     d)  doświadczenie;
     e)  posiadane uprawnienia;
     f)  poziom znajomości języków obcych.
     g)  Inne dane przekazane przez Kandydatów w przesłanych dokumentach np.: CV
  a)  imię albo imiona i nazwisko;
  b)  inne dane identyfikacyjne: płeć, stan cywilny, numer PESEL, numer identyfikacji podatkowej (NIP); data i miejsce urodzenia, adres 1. 1. 1.1. 1. korespondencyjny, zamieszkania oraz zameldowania, e-mail, numer telefonu stacjonarnego/komórkowy;
  c)  wykształcenie;
  d)  doświadczenie;
  e)  posiadane uprawnienia;
  f)  poziom znajomości języków obcych.
  g)  Inne dane przekazane przez Kandydatów w przesłanych dokumentach np.: CV

§ 8 PLIKI COOKIES

    1. ZGODA – przy uzyskaniu dostępu do Serwisu Użytkownikowi wyświetlana jest tekstowa informacja o używaniu Cookies przez Serwis wraz z opcją wyrażenia Zgody na ich wykorzystanie     (w tym użycie narzędzi do zbierania, przetwarzania i analizy danych statystycznych oraz informacji o zachowaniach Użytkownika, na których opiera swoje działanie m.in. Google Analitics)     oraz dokonania ustawień Cookies według preferencji Użytkownika. Administrator informuje, że ograniczenie zapisu, odczytania lub dostępu do Cookies na Urządzeniu może spowodować     nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie funkcji Serwisu w przypadku, kiedy Użytkownik ograniczy w     jakikolwiek sposób możliwość zapisywania, odczytywania lub dostępu do Cookies.
2. RODZAJE PLIKÓW COOKIES
     a)  wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia przez system teleinformatyczny Serwisu,
     b)  zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia przez systemy teleinformatyczne Serwisów Zewnętrznych,
     c)  sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia przez Serwis lub Serwisy Zewnętrzne podczas jednej sesji Urządzenia, po zakończeniu której pliki te są usuwane z           Urządzenia,
     d)  trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Pliki te nie są usuwane           automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia jest ustawiona na tryb usuwania Cookies po zakończeniu danej sesji.
3. BEZPIECZEŃSTWO – mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobieranie z Urządzenia jakichkolwiek Danych Osobowych ani żadnych poufnych informacji, z     wyjątkiem adresu IP Urządzenia. Stosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń. Za bezpieczeństwo Cookies pochodzących od Serwisów     Zewnętrznych Administrator nie ponosi odpowiedzialności – lista Serwisów Zewnętrznych zamieszczona jest w dalszej części niniejszego dokumentu. Użytkownik może     samodzielnie w dowolnym momencie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, odczytywania, dostępu oraz usuwania danych już zapisanych lub możliwych do utrwalenia jako     Cookies. Informacje o sposobie wyłączenia Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i w urządzeniach mobilnych są dostępne odpowiednio: w zakładce     „Pomoc” (lub podobnej) w menu danej przeglądarki internetowej lub na stronie internetowej producenta wykorzystywanego urządzenia mobilnego.
    Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory Cookies, korzystając w tym celu z narzędzi Urządzenia, za pośrednictwem którego Użytkownik     korzysta z usług Serwisu.
4. CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES – to usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu, ponieważ Administrator może przechowywać w Cookies informacje o     preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Serwisu, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
    Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują  Cookies do celów marketingowych, prezentowania reklam, dostarczenia Użytkownikom usług multimedialnych oraz do     wsparcia usług mediów społecznościowych. Cookies służą Administratorowi oraz Serwisom Zewnętrznym także do celów statystycznych, takich jak np. statystyki odwiedzin     Serwisu, statystyki Urządzeń czy zachowań Użytkowników – dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
5. SERWISY ZEWNĘTRZNE
    Administrator współpracuje z następującymi Serwisami Zewnętrznymi, które również mogą zamieszczać Cookies na Urządzeniach:
      ● Google Analytics
      ● Google Ads
      ● Facebook
      ● Instagram
      ● Linkedin
      ● Pracuj.pl
      ● Jobs For Geek
      ● Lento
      ● Indeed
      ● Pracuj w IT
      ● Clixs
      ● BULLDOGJOB
      ● Jober
      ● Jooble
      ● Fullstackjob
      ● Junior Jobs Only
      ● Portal Pracy 24
      ● Pokato
      ● Najlepsza Praca.pl
      ● Bazoś.pl
      ● Praca stała.pl
      ● HOME JOB
      ● Just Join IT
      ● Hello HR
1. ZGODA – przy uzyskaniu dostępu do Serwisu Użytkownikowi wyświetlana jest tekstowa informacja o używaniu Cookies przez Serwis wraz z opcją wyrażenia Zgody na ich wykorzystanie (w tym użycie narzędzi do zbierania, przetwarzania i analizy danych statystycznych oraz informacji o zachowaniach Użytkownika, na których opiera swoje działanie m.in. Google Analitics) oraz dokonania ustawień Cookies według preferencji Użytkownika. Administrator informuje, że ograniczenie zapisu, odczytania lub dostępu do Cookies na Urządzeniu może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie funkcji Serwisu w przypadku, kiedy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania, odczytywania lub dostępu do Cookies.
2. RODZAJE PLIKÓW COOKIES
     a)  wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia przez system teleinformatyczny Serwisu,
     b)  zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia przez systemy teleinformatyczne Serwisów Zewnętrznych,
     c)  sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia przez Serwis lub Serwisy Zewnętrzne podczas jednej sesji Urządzenia, po zakończeniu której pliki te są usuwane z Urządzenia,
     d)  trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Pliki te nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia jest ustawiona na tryb usuwania Cookies po zakończeniu danej sesji.
3. BEZPIECZEŃSTWO – mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobieranie z Urządzenia jakichkolwiek Danych Osobowych ani żadnych poufnych informacji, z wyjątkiem adresu IP Urządzenia. Stosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń. Za bezpieczeństwo Cookies pochodzących od Serwisów Zewnętrznych Administrator nie ponosi odpowiedzialności – lista Serwisów Zewnętrznych zamieszczona jest w dalszej części niniejszego dokumentu. Użytkownik może samodzielnie w dowolnym momencie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, odczytywania, dostępu oraz usuwania danych już zapisanych lub możliwych do utrwalenia jako Cookies. Informacje o sposobie wyłączenia Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i w urządzeniach mobilnych są dostępne odpowiednio: w zakładce „Pomoc” (lub podobnej) w menu danej przeglądarki internetowej lub na stronie internetowej producenta wykorzystywanego urządzenia mobilnego.
    Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory Cookies, korzystając w tym celu z narzędzi Urządzenia, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
4. CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES – to usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu, ponieważ Administrator może przechowywać w Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Serwisu, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
    Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują  Cookies do celów marketingowych, prezentowania reklam, dostarczenia Użytkownikom usług multimedialnych oraz do wsparcia usług mediów społecznościowych. Cookies służą Administratorowi oraz Serwisom Zewnętrznym także do celów statystycznych, takich jak np. statystyki odwiedzin Serwisu, statystyki Urządzeń czy zachowań Użytkowników – dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
5. SERWISY ZEWNĘTRZNE
    Administrator współpracuje z następującymi Serwisami Zewnętrznymi, które również mogą zamieszczać Cookies na Urządzeniach:
      ● Google Analytics
      ● Google Ads
      ● Facebook
      ● Instagram
      ● Linkedin
      ● Pracuj.pl
      ● Jobs For Geek
      ● Lento
      ● Indeed
      ● Pracuj w IT
      ● Clixs
      ● BULLDOGJOB
      ● Jober
      ● Jooble
      ● Fullstackjob
      ● Junior Jobs Only
      ● Portal Pracy 24
      ● Pokato
      ● Najlepsza Praca.pl
      ● Bazoś.pl
      ● Praca stała.pl
      ● HOME JOB
      ● Just Join IT
      ● Hello HR

§ 9 ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI I POLITYCE COOKIES

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany treści niniejszego dokumentu, bez konieczności uzyskania zgód Użytkowników. 

Zmiany wprowadzone w polityce prywatności i polityce plików cookies będą podawane do wiadomości Użytkowników poprzez publikację zamieszczoną na stronie internetowej Serwisu lub w aplikacji mobilnej Serwisu. 

Zmiany wprowadzone w polityce prywatności i polityce plików cookies wchodzą w życie z momentem ich publikacji.